Prestaties Alliander
in vogelvlucht

Energietransitie volop in ontwikkeling

De overgang naar een duurzaam energiesysteem werd in 2017 steeds meer zichtbaar. Klanten maken in toenemende mate gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en biogas. Lokaal ontstaan steeds meer initiatieven voor energieneutrale wijken en gebieden. Een van de grootste uitdagingen daarbij is het afscheid van aardgas. Dit zet grote druk op de uitvoering. Daarbij kijken we per regio wat de beste oplossing is. Met steeds meer overheden zijn we inmiddels aan de slag om energietransitieplannen te maken. Alliander investeert daarom in de energievoorziening van de toekomst.

Meer over trends en ontwikkeling
Actuele prestaties
Klanttevredenheid
50,0 %
Klanttevredenheid consumenten
Status per 12-2018
Details
Actuele prestaties
Klanttevredenheid
38 %
Klanttevredenheid zakelijke klanten
Status per 12-2018
Details
Actuele prestaties
Uitvalduur
30,6 min
Uitvalduur elektriciteit
Status per 12-2018
Details
Actuele prestaties
Zonne-energie
1501 MW
Zonne-energie
Status per 01-2019
Details

‘Meer menskracht is hard nodig om het vele werk gedaan te krijgen’

Raad van bestuur: Ingrid Thijssen (CEO) en Mark van Lieshout (CFO)

Ons verhaal over 2017

Onze financiële prestaties

De netto omzet van Alliander is in 2017 gestegen met € 113 miljoen tot € 1.697 miljoen (2016: € 1.584 miljoen). Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 206 miljoen (2016: € 132 miljoen). De investeringen in de netten blijven verder toenemen. In 2017 is er in totaal € 573 miljoen euro geïnvesteerd in energienetten en slimme meters, tegenover € 555 miljoen in 2016. De kosten voor onderhoud en storingen bleven met € 243 miljoen nagenoeg gelijk aan 2016 (€ 240 miljoen).

Meer over onze financiele prestaties

Missie en strategie

Missie en strategie

Een energievoorziening die voor iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie

Lees meer over onze missie en strategie

Onze impact in een oogopslag

Alliander heeft een grote impact op de welvaart en het welzijn van miljoenen mensen. In 2017 hadden onze activiteiten veel maatschappelijke effecten op de omgeving: op de economische ontwikkeling van regio’s en stakeholders, op de uitstoot van broeikasgassen, op kennisontwikkeling en welzijn van medewerkers én op de veiligheid en stabiliteit van het energiesysteem. De effecten over 2017 hebben we met impactmeting in kaart gebracht. Dit helpt ons om onze maatschappelijke impact te optimaliseren.

 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • 189 Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossing en rente
  • 96 Bijdragen van derden
  • 232 Ontvangsten van deelnemingen
  • 0 Inkomsten m.b.t. ruilverkaveling
  • 460 Financiële kosten klanten (zakelijk)
  • 1.148 Financiële kosten klanten (huishoudens)
  Financieel kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • 211 Vermeerdering kasreserves
  • 199 Belastingen
  • 72 Dividenden, aflossingen en rente
  • 636 Betalingen aan werknemers
  • 1.007 Betalingen aan leveranciers
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • 274 Waarde inkoop goederen zakelijke klanten
  • Economische waardeverandering traditionele assets (intern)
  • 815 Waarde inkoop goederen voor gastransport
  • 1.300 Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport
  Geproduceerd kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Digitale veiligheid: voorkomen van cybercrime en hacking
  • Externe waardeverandering van assets
  • 510 Waarde energietransport voor zakelijke klanten
  • 2.415 Bijdrage gastransport welzijn consumenten
  • 2.277 Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Geen impact gekwantificeerd
  Intellectueel kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Waardeverandering immateriële assets
  • Meer en betere data
  • Technologische ontwikkeling
  • Ontwikkeling nieuwe marktmodellen en open platforms
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Gebruik van schaarse materialen
  • Bodem, lucht en watervervuiling
  • Afval
  • Effect op ecosystemen en biodiversiteit
  • 341 Klimaatverandering door CO2 uitstoor
  • Verbruik vaan schaarse energiebronnen
  Natuurlijk kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Recycling
  • Toekomstige CO2 besparing door minder energiegebruik klanten
  • Toekomstige CO2 besparingen door faciliteren schonere energie (huishoudens)
  • Toekomstige CO2 besparingen door faciliteren schonere energie (zakelijk)
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Digitale veiligheid: schendingen van de privacy
  Sociaal kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Verbeterin van de de reputatie van Alliander
  • Bijdrage aan verbeterde instituties en regelgeving
  • Bijdrage aan sociale cohesie in buurten
  • Bijdrage aan sociale cohesie in Nederland
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Veiligheidsincidenten in de omgeving
  • 1 Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)
  • Economische waarde van arbeid
  Menselijke kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • 108 Welzijnseffecten van het hebben van werk
  • Ontwikkeling van werknemers

Energie in beweging

Ik heb geleerd om prioriteiten te stellen

Paul Krijt is specialist in kathodische bescherming. Zijn werk verandert, onder invloed van digitalisering, effectiever werken en uitfasering van aardgas.

Meer over het werk van Paul
Actuele prestaties
Wind energie
1246 MW
Wind energie
Status per 01-2019
Details
Actuele prestaties
Laadpalen
4354
Aantal laadpalen
Status per 01-2019
Details

Hoe creëren wij waarde?

Alliander werkt aan een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Onze activiteiten hebben veel maatschappelijke effecten. Om dat inzichtelijk te maken, nemen we u mee in ons model van waardecreatie.

 • Inputs

  6 ‘kapitalen’ dienen als input voor de activiteiten van Alliander. Dit zijn Financieel, Geproduceerd, Intellectueel, Natuurlijk, Sociaal en Menselijk.

  +
  Ruim 7.100 medewerkers
  Ruim 60 gemeenten en provincies als aandeelhouder
  3% van loonsom voor opleiding en ontwikkeling
  Aantal klantaansluitingen: 5,7 miljoen
  Dialoog met partners en stakeholders
 • Businessmodel

  Het is de taak van Alliander om netwerken te beheren en markten te faciliteren. Daar zijn onze missie, visie en strategie op geënt.

  +
  Visie: faciliteren van energietransitie
  Strategie: klantkeuze, open netten, digitalisering en excellent netbeheer
  Organisatie: netwerkbedrijf voor de regionale distributie van energie
  Governance: effectief bestuur en toezicht, goede ‘checks and balances’ en transparantie
  Risico’s: goed en actueel zicht op de onzekerheden binnen en buiten ons bedrijf
  Missie: betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening
 • Outputs

  Wat zijn de resultaten van onze activiteiten?

  +
  Uitvalduur 20,9 minuten
  536.000 slimme meters aangeboden
  58% van het digitaliseringsprogramma afgerond
  24,9% vrouwen in leidinggevende posities
  Netto resultaat kwam uit op € 207 miljoen
  LTIF 1,4
 • Outcomes

  De outcomes van Alliander vormen de einduitkomst van onze activiteiten en dienstverlening.

  +

  Betaalbaarheid

  Een energievoorziening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten

  Bereikbaarheid

  Iedereen onder gelijke condities toegang tot (duurzame) energie

  Betrouwbaarheid

  Een energievoorziening met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit

 • Impact

  Impacts zijn alle directe en indirecte gevolgen die mens en natuur ervaren van Alliander. Inzicht in impacts helpt ons de positieve, maar ook de negatieve gevolgen van ons bedrijf te begrijpen.

  +
  Totale CO2-emissie 632 kton
  Technische innovaties en nieuwe marktmodellen
  Welzijn door beschikbaarheid van energie
  € 900 miljoen inkoop bij externe leveranciers
  Iedereen veilig thuis

Medewerkers

Activiteiten voor onze medewerkers

Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers, die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, bereikbare en betaalbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn.

Lees meer over activiteiten voor onze medewerkers

‘Alliander heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de Leidse Warmtevisie’

Paul Dirkse, Wethouder Leiden

Interview

Onze projecten in Nederland

Dagelijks werken we aan de energievoorziening in onze verzorgingsgebieden. De ontwikkelingen en energiebehoeften zijn in iedere regio verschillend. Dit vraagt om maatwerk. Onze activiteiten voeren we daarom zo veel mogelijk uit in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. Een greep uit de projecten waar we in 2018 aan werken.

Onze prestaties in 2017

Onze prestaties in 2017

Klanten

Uitvalduur elektriciteit
Doelstelling
21,0 minuten
Resultaat
20,9 minuten
Details
Onze prestaties in 2017

Medewerkers

Vrouwen in leidinggevende posities
Doelstelling
27,0 %
Resultaat
24,9 %
Details
Onze prestaties in 2017

Veiligheid

Lost Time Injury Frequency (LTIF)
Doelstelling
2,0 of lager
Resultaat
1,4
Details
Onze prestaties in 2017

Aandeelhouders en investeerders

Rentedekking
Doelstelling
> 3,5
Resultaat
10,2
Details

Blik vooruit

De blik vooruit

De overgang naar een duurzaam energiesysteem is in volle gang. Alliander is volop in ontwikkeling om deze omschakeling te faciliteren en bevindt zich in een uitdagende periode om dit mét al onze stakeholders te realiseren, van gemeente tot woningbouwcorporatie. Samen zullen we slimme oplossingen moeten bedenken om te werken aan de energievoorziening ook in de toekomst bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar te houden. Onze medewerkers vormen hierbij de basis om deze doelen te bereiken. Het is dan ook heel speciaal om te zien dat zij elke dag weer vol passie aan de slag gaan. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

Bekijk het jaarverslag 2017 in detail