Noot 28 Financiële lasten

Financiële lasten

€ miljoen

2014

2013

Leningen van derden

-79

-79

Geactiveerde bouwrente

3

-

Reële waardeverandering swaps

-1

-5

Valuta-omrekeningsverschillen

-54

-15

Overige financiële lasten

-12

-13

   

Totaal

-143

-112

De financiële lasten worden met € 3 miljoen verlaagd door geactiveerde bouwrente inzake de nieuwbouw van de locatie in Duiven (€ 2 miljoen, 4,0% rente) en de aanleg van een warmteleiding door Indigo (€ 1 miljoen, 6,0% rente). In 2013 waren er geen kwalificerende activa waarvoor activering van bouwrente noodzakelijk is gebleken. 

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6] en de financial lease verplichting [noot 19].

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de financial lease verplichting [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor letters of credit en kredietfaciliteiten verantwoord.