Onze impact en waardecreatie

Alliander heeft als netwerkbedrijf veel betekenis voor de welvaart en het welzijn van miljoenen mensen. We werken iedere dag aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening waarbij iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot energie. Zonder energie staat vrijwel alles stil.

Onze activiteiten hebben veel maatschappelijke effecten op de omgeving: op de economische ontwikkeling van regio’s en stakeholders, op de uitstoot van broeikasgassen, op kennisontwikkeling en welzijn van medewerkers én op de veiligheid en stabiliteit van het energiesysteem. De effecten brengen we met impactmeting in kaart. De inzichten die dit oplevert helpen ons om de maatschappelijke invloed te optimaliseren.

Onze ambitie

Wij willen onze positieve invloed, zoals het welzijn van de klanten vergroten dankzij een betrouwbare, betaalbare en voor iedereen onder gelijke condities toegankelijke energievoorziening. Daarnaast willen onze negatieve invloed, zoals de uitstoot van broeikasgassen, minimaliseren. Om dat te bereiken, geven wij een gebalanceerd, kwantitatief, beeld van de betekenis van onze activiteiten. Het inzicht dat we met de impactmeting ontwikkelen, dient diverse doelen: we krijgen een nauwkeuriger beeld van onze maatschappelijke prestaties en de mate waarin we onze doelen realiseren. Transparantie over onze invloed biedt stakeholders de mogelijkheid een betere inschatting te maken van onze bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteunt onze besluitvorming over projecten en activiteiten. Hiermee kunnen we beter op integrale waarde sturen zowel financieel, ecologisch als sociaal.

Impact en de Sustainable Development Goals

Vanuit onze activiteiten, doelen en impact hebben we bepaald welke bijdrage we kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals 2030 van de Verenigde Naties. Concreet werken we hierbij aan:

  • SDG 7: Algemene toegang tot betrouwbare, duurzame energie

  • SDG 8: Waardig werk

  • SDG 11: Duurzame stedelijke gebieden

  • SDG 12: Duurzame consumptie en productieketens

SDG 8, de doelstelling over waardig werk, hebben we in 2017 als vierde doelstelling toegevoegd. We zien dat het effect van onze activiteiten op  werk, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van werkgelegenheid in de energieketen relatief groot is. Lees meer hierover in het hoofdstuk SDG’s.

Connectiviteitsmodel

Waarom impact kwantificeren

De maatschappelijke en economische betekenis van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is groot en vraagt om weloverwogen keuzes voor vandaag en de toekomst. Alliander heeft verschillende rollen, waaronder die van netbeheerder in het veranderende (duurzame) energiesysteem, werkgever én verantwoorde onderneming naar de lokale omgeving. Vanuit die rollen kunnen we veel voor de samenleving betekenen. Bij het beoordelen van de maatschappelijke bijdrage van onze activiteiten, kijken we nu vooral naar de inputs (kosten) en outputs (directe gevolgen). Met impactmeten worden de maatschappelijke effecten als gevolg van de output gekwantificeerd en gemonetariseerd. De grootste effecten betreffen de economische waarde, welvaart, welzijn, milieu en werkgelegenheid. Dankzij de opgedane inzichten op deze gebieden worden zowel de onderlinge verhoudingen tussen impact duidelijk, als de grootste knoppen waaraan we kunnen draaien om onze maatschappelijke prestaties te vergroten.

Onze stappen in impactmeting

In 2015 zijn we gestart met het in beeld brengen, kwantificeren en rapporteren van onze maatschappelijke impact. In 2016 hebben we een inventarisatie gemaakt van de activiteiten van Alliander en een veelheid aan projecten met een belangrijke betekenis. Denk daarbij aan de uitrol van slimme meters en de digitalisering van het elektriciteitsnet in Noord-Holland Noord. In 2017 hebben we nieuwe stappen gezet met impactmeten:

  • We streven ernaar de maatschappelijke effecten in toenemende mate in betekenisvolle eenheden uit te drukken. Om tegemoet te komen aan de behoefte om verschillende vormen van impact onderling te kunnen vergelijken, kwantificeren we deze in één eenheid (euro’s). Dit doen we voor de gebieden die een logisch verband houden met de kwaliteit van onze activiteiten nu en in de toekomst, de (veranderlijke) economische waarde van onze infrastructuur, de klimaateffecten in onze keten, onze samenwerking in buurten en wijken en het welzijn van onze medewerkers.

  • Afgelopen jaar hebben we onze impact op het welzijn van onze medewerkers onderzocht. Hierbij is gekeken naar onze positieve bijdrage op immateriele aspecten van werk als werkgever én de negatieve impact van veiligheid en werk gerelateerde klachten.

  • Op het niveau van projecten zijn twee impactanalyses uitgevoerd. Dat hebben we gedaan voor de milieu-impact van dit jaar opgeleverde warmtenetwerken. Daarnaast is de maatschappelijke impact van werknemersvrijwilligerswerk dat ondersteund wordt door Alliander Foundation onderwerp geweest van een casestudie naar menselijke kapitaal.

Sectormodel

Het identificeren, kwantificeren en monetariseren van impact is sterk in ontwikkeling. Steeds meer organisaties hebben aandacht voor hun impact. Voor samenwerking in de energiesector is het van groot belang om dit consistent te kunnen vergelijken. Internationaal en nationaal is er eveneens behoefte aan meer afstemming van rekenmethodes en aannames. Met onze impactrapportages willen we bijdragen aan deze ontwikkeling. In 2017 hebben we met andere netwerk- en infrabedrijven een eerste basis gelegd voor een sectormodel voor impactmeten in de infra- en energiesector. We doen daarmee ervaring op en zullen het model de komende jaren blijven ontwikkelen. Daarvoor hebben we ook aansluiting gezocht bij het platform Next Generation Infrastructure, wat onder meer onderzoek doet naar de waarde van infrastructuur. Dit helpt ons om de waarde van onze netwerken bij de energietransitie in kaart te brengen.  

Impact 2017 in één oogopslag

Ons impactmodel voor Alliander volgt het ‘zes kapitalen model’ van het International Integrated Reporting Council (IIRC) http://integratedreporting.org/. We onderscheiden twee typen impacts. Aan de ene kant zijn er impacts die volledig door de activiteiten van Alliander ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de impact van netverliezen, eigen emissies en het welzijn van Alliander werknemers. Aan de andere kant zijn er grote impacts waarvoor partijen in de keten gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Deze noemen wij keteneffecten. Te denken valt aan de impact van energietransport op het welzijn van de consumenten en emissies door het verbruik van elektriciteit en gas in verzorgingsgebieden van Alliander.
De impactberekeningen als vermeld in ons Jaarverslag 2016 hebben we met data voor 2017 geactualiseerd. In onderstaande illustratie hebben we de relatieve omvang weergegeven van maatschappelijke invloed van Alliander zoals we die nu hebben geïdentificeerd, gekwantificeerd en (deels) gemonetariseerd. Nieuw in het overzicht is de monetarisering voor de impacts die vallen onder menselijk kapitaal (welzijnseffecten en veiligheid van werk).

Belangrijkste maatschappelijke impacts van Alliander1